آموزش شال گردن فانتزی زنانه زیبا

وسایل لازم: 
 
  • 1 کلاف  موهر 100 گرمی
  • 1 کلاف موهر اسپرت  50 گرمی
  • میل شماره 4.5 - 5

(این بافت را با کلاف موهر میتوانید دولا ببافید و یا از کلافهای معمولی اما نرم استفاده کنید)
4 دانه سر انداخته و بافت ابری را شروع کنید .


4 دانه سر انداخته و بافت ابری را شروع کنید و هر رج پشت بافت 2 دانه به آخر رج اضافه کنید.

بعد از بافت 4 خط ابری کلاف راعوض کنید و یک رج زیر ببافید و آخر رج 4 دانه اضافه کنید بر گردید و 6 دانه ببافید و برگردید    4 دانه بافته و 2 دانه آخر را یکی کنید برگردید.

 7 دانه بافته و برگردید 5 دانه بافته و 2 دانه آخر را یکی کنید برگردید. و 8 دانه بافته و برگردید  6 دانه بافتهو 2 دانه آخر را یکی کنید وبرگردید.

و 2 دانه اول را هم یکی کنید و بقیه دانه ها را از زیر ببافید و رج بعد رنگ کلاف را عوض کنید.

و 5 خط ابری ببافید و مجددا با عوض کردن کلاف بکبار دیگر مراحل بافت برگ لبه شال را ببافید این بافت را ادامه داده البته هر رج پشت بافت 2 دانه به آخر رج اضافه شود .

بافت را ادامه دهید تا دانه ها 180 تا 200 دانه بشود ( تعداد دانه ها بستگی به سلیقه شما و بلندی شالدارد ) و بعد دانه ها را کور کنید .