سایز : ۳/۱ و ۹/۶ و ۱۸/۱۲ ماهه و ( ۲ – ۴/۳ ) ساله

میزان کاموا : ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۳۰۰ ( ۳۵۰ – ۴۰۰ ) گرم کاموا

میزان کاموا برای کلاه : ۵۰ – ۵۰ – ۱۰۰ ( ۱۰۰ – ۱۰۰ ) گرم کاموا

مربع بافت : ۲۰ دانه در ۲۶ رج مربع ۱۰x ۱۰

برای کار به دو میل گرد شماره ۵/۳ و ۵/۴ نیاز است.


طرز بافت جا دکمه : 
برای جادگمه که در جلوی شلوار نیاز هست بایستی برای قسمت راست پا جادگمه در روی کار(بافت) ایجاد شده وبرای پای چپ در پشت بافت.برای اینکار دو دانه(دانه دوم وسوم از لبه بافت) را با هم یکی میکنید و ۱ ژته می اندازید.

محل قرار گیری جا دکمه ها :

 

  • سایز ۳/۱ ماهه : ۲ – ۵ – ۸ – ۱۱ و ۱۴ سانتی متر از پائین.
  • سایز ۹/۶ ماهه : ۲ – ۶ – ۱۰ – ۱۴ و ۱۸ سانتی متر از پائین.
  • سایز ۱۸/۱۲ ماهه : ۲ – ۶ – ۱۱ – ۱۶ و ۲۱ سانتی متر از پائین.
  • سایز ۲ ساله : ۲ – ۶ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۸ و ۲۳ سانتی متر از پائین.
  • سایز ۳ ساله : ۲ – ۷ – ۱۲ – ۱۷ – ۲۲ و ۲۸ سانتی متر از پائین.

شروع بافت :
پای راست : ۴۷ – ۵۳ – ۵۳ ( ۵۹ – ۶۵ ) دانه روی میل گرد شماره ۵/۳ سر بندازید و یک رج از رو برای پشت کار ببافید و رج دوم که روی کار است به این ترتیب : ۴ دانه اول را رکن می بافیم و بقیه دانه ها را برای کشباف سه تا از زیر و سه تا از رو میبافیم .با سه تا از زیر و ۴ دانه آخر رکن رج را تمام می کنیم.

به همین ترتیب ادامه می دهیم تا وقتی به فاصله ۲ سانتی متری از پائین رسیدیم اولین جا دکمه را در قسمتی که رکن بافتیم ، می بافیم - مابقی جادکمه ها با توجه به اندازه هایی که در بالا آمده بافته می شود.

به بقیه بافت ادامه میدهیم تا به فاصله ۵ سانتی متری از پائین برسیم دو رج تمام دانه ها را از زیر می بافیم ( ۴ دانه بافت رکن را بر اساس بافت خودتان باید ادامه دهید ) همزمان در رج اول که از زیر می بافید ۱۱ – ۱۳ – ۹ ( ۱۱ – ۱۳ ) دانه کم کنید .۳۶ – ۴۰ – ۴۴ (۴۸ – ۵۲ ) دانه میماند حالا میل بافتنیتان را با میلگرد شماره ۵/۴ عوض کنید .


رج بعدی را دوباره با ۴ دانه رکن مثل قبل ادامه میدهیم و بقیه دانه ها را با بافت ساده ادامه میدهیم ( رج روی کار از زیر و رج پشت کار از رو بافته می شود ) و ۴ دانه آخر بافت رکن اندازه بافت وقتی به ۶ سانتی متری از پائین رسید۱ دانه در طرفین بافت(در۴ دانه رکن که لبه است) اضافه میکنید و بعد از هر ۳ – ۳ – ۴ ( ۴ – ۴ ) رج یک دانه در طرفین اضافه کنید تا به ۵۴ – ۶۰ – ۶۶ ( ۷۲ – ۷۸ ) دانه داشته باشید.در کل ۹-۱۰-۱۱-(۱۲-۱۳) بار اینکارو کردید.

نکته:
به خاطر داشته باشید کجا دانه اضافه می کنید برای بافت پای چپ.

وقتی بافت به ۱۶ – ۲۰ – ۲۳ ( ۲۵ – ۳۰ ) سانتی متری از پائین رسید در هر طرف ۴ دانه کور کنید.

۴۶ – ۵۲ – ۵۸ ( ۶۴ – ۷۰ )دانه باقی میماند ، حالا این قسمت را کنار بگذارید و پای چپ را شروع کنید.

پای چپ : 
مثل پای راست است ولی جا دکمه ها در جهت مخالف

بافت بدن :
دو پا را روی یک میل گرد قرار دهید = ۹۶ – ۱۰۴ – ۱۱۶ ( ۱۲۸ – ۱۴۰ ) دانه داریم در هر طرف ( در قسمت پهلو ها ) یک علامت(همون نخ مارکر یا سنجاق قفلی) قرار دهید . ۴۶ – ۵۲ – ۵۸ ( ۶۴ – ۷۰ ) دانه بعد از هر علامت دارید ( جا دکمه ها سمت جلوی لباس است ) بافت از سمت چپ سرهمی و ۱۸ – ۲۱ – ۲۴ ( ۲۷ – ۳۰ ) دانه میبافید به طور ساده ( توجه کنید که روی کار است و جلوی لباس ) (سپس ۲ دانه از رو – ۲ دانه از زیررا به ۴ دانه از زیر تبدیل میکنید – ۲ دانه از رو – ۲ دانه از زیررا به۴ دانه از زیرتبدیل میکنید و دوباره ۲ دانه از رو )و بقیه بافت را تا جایی که شروع کردیم ادامه می دهیم.

دور بعدی را دوباره ۱۸ – ۲۱ – ۲۴ ( ۲۷ – ۳۰ ) دانه را می بافیم و بعد ۲ دانه از رو بعد نقشه m۱ و دو دانه از رو بعد نقشه m۲ دوباره دو دانه از رو و بقیه بافت را ساده ( از زیر )می بافیم . (( نقشه ها روی ۴ دانه از زیر که بدست آمده اجرا می شود) 

به بافت به همین ترتیب ادامه می دهیم تا اندازه بافت ۳۸ – ۴۶ – ۵۴ ( ۵۹ – ۶۶ ) سانتی متر شود.

حالا با توجه به علامتهایی که گذاشته بودیم پیش و پشت سر همی را جدا می بافیم ( بخشی که نقشه ها را بافتیم جلوی لباس است )

از اینجا به بعد پیش و پشت را میتوانید روی میل صاف ببافید.

پیش لباس :
۵۰ – ۵۶ – ۶۲ ( ۶۸ – ۷۴ ) دانه را ساده میبافیم و مثل قبل نقشه را تا بالا روی کار پیاده میکنید اضافه می کنید در پایان هر طرف

۴ دانه ۲ – ۱ – ۱ ( ۱ – ۱ ) بار

۶ دانه ۰ – ۱ – ۱ ( ۲ – ۱ ) بار

۸ دانه ۱ – ۱ – ۱ ( ۱ – ۲ ) بار

و ۱ بار ۹ – ۹ – ۱۳ ( ۱۶ – ۲۱ ) دانه اضافه میکنید تا به ۱۰۰ – ۱۱۰ – ۱۲۴ ( ۱۴۸ – ۱۶۸ ) دانه میرسید و به بافت ادامه میدهید تا اندازه بافت ۴۴ – ۵۳ – ۶۱ ( ۶۷ – ۷۵ ) سانتی متر شود و دانه های روی هر دو پیچ کم می کنید(با دو تایکی کردن) و ۹۶ – ۱۰۶ – ۱۲۰( ۱۴۴ – ۱۶۴ ) دانه می ماند .

در رج بعدی ۱۰ – ۱۰ – ۱۲ ( ۱۴ – ۱۶ ) دانه وسطی را برای یقه جداگانه در یک میل(یا سنجاق ویا نخ) می گیریم و هر طرف را جداگانه می بافید .

شانه راست پیش:
ادامه میدهید مثل قبل و برای گردی یقه به این ترتیب از وسط هر رج عمل میکنید : ۲ دانه ۱ بار و ۱ دانه ۲ بار کور می کنید.

= ۳۹ – ۴۴ – ۵۰ ( ۶۱ – ۷۰) دانه بافت را ادامه میدهیم تا ۴۶ – ۵۵ – ۶۴ ( ۷۰ – ۷۸ ) سانتی متر شود.

سپس ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ ( ۱۵ – ۱۶ ) دانهء کنار یقه را از اینجا به بعد رکن میبافیم و بقیه دانه ها را مثل قبل بعد از ۴ رج در قسمتی که رکن بافتیم ۲ جا دکمه (قسمت روی کار) باز می کنیم به این ترتیب:دوتایکی از زیر،یه ژوته،۵-۶-۷ (۸-۹) تا دونه می بافیم دوباره دوتایکی از زیر،یه ژوته و بقیه بافت را ادامه میدهیم وقتی اندازه بافت ۴۸ – ۵۷ – ۶۶ ( ۷۲ – ۸۰ )سانتی متر شد همه دانه ها را کور می کنیم.

شانه چپ پیش :
مثل سمت راست اما برعکس بافته می شود  *بافت رکن را ندارد *  وقتی تعداد دانه ها ۳۹ – ۴۴ – ۵۰ ( ۶۱ – ۷۰) و اندازه بافت ۴۸ – ۵۷ – ۶۶ ( ۷۲ – ۸۰ ) سانتی متر شد همه دانه ها را کور می کنیم .

پشت لباس :
۴۶ – ۵۲ – ۵۸ ( ۶۴ – ۷۰ ) دانه داریم و برای آستین ها مثل جلوی لباس دانه اضافه می کنیم تا ۹۶ – ۱۰۶ – ۱۲۰( ۱۴۴ – ۱۶۴ ) دانه شود و اندازه بافت وقتی ۴۶ – ۵۵ – ۶۴ ( ۷۰ – ۷۸ ) سانتی متر شد.
۱۶ – ۱۶ – ۱۸ ( ۲۰ – ۲۲ ) دانه وسطی را کور میکینم و هر طرف را جدا تکمیل می کنیم.

شانه راست پشت :
۴۰ – ۴۵ – ۵۱ ( ۶۲ – ۷۱ ) دانه داریم ودر رج بعد یک دانه کور میکنیم ( سمت یقه ) میشود ۳۹ – ۴۴ – ۵۰ ( ۶۱ – ۷۰ )دانه وقتی اندازه بافت ۴۸ – ۵۷ – ۶۶ ( ۷۲ – ۸۰ ) سانتی متر شد ۲۷ – ۳۱ – ۳۶ ( ۴۶ – ۵۴ ) دانه از سمت آستین را کور می کنیم و ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ ( ۱۵ – ۱۶ ) دانه باقی مانده را به اندازه ۵/۱ سانتیمتر با در نظر گرفتن هر دانه لبه رکن میبافیم.بعد یه رج از زیر می بافیم ( یعنی در رج پشت کار از زیر ) و بعددانه ها را کور می کنیم.

شانه چپ پشت :
مثل سمت راست اما برعکس بافته میشود ۳۹ – ۴۴ – ۵۰ ( ۶۱ – ۷۰) دانه و اندازه بافت ۴۸ – ۵۷ – ۶۶ ( ۷۲ – ۸۰ ) سانتی متر شد همه دانه ها را کور می کنیم .

مچ : 
قسمت بالای آستین را به هم میدوزیم و از لبه آستین با میل شماره ۵/۳ ،۳۸ – -۴۴-۵۰( ۵۰ – ۵۶ ) دانه میگیریم ۲ رج از زیر میبافیم و بعد به طریقه ۳ تا از زیر ۳ تا از رو کشباف میبافیم ( دانه اولی و آخری از زیر ) وقتی اندازه مچ ۵ سانتیمتر شد دانه ها را کور میکنیم.

یقه : 
برای دور یقه ۴۸ تا ۶۴ دانه میگیریم (با احتساب دونه های که بر روی میل گرفته ایم)روی میل شماره ۵/۴ و ۳ رج رکن میبافیم و کور می کنیم.

اتمام کار :
درزهای پهلو و دکمه ها را هم درسر شانه و پاها می دوزیم.