آموزش ساده  :
آستینها و پشت این مدل ساده بافی بوده و الگوی خاصی ندارد  .

بنابراین فقط به آموزش جلو می پردازیم.

ژاکت را چون روی دیگر لباسها می پوشند  ، باید حدود 4 سانت اندازه هایش را  بزرگتر بگیرید. با توجه به عکس تکه های جلوی این ژاکت از پهلو  تا  خط سجاف پهن یقه  ؛  تقریباً  یک سوم  جلوی کامل  بدن  است .  بنابراین باید اندازۀ جلو را تقسیم به سه کرده و به ازای هر یک سانت 2 الی 3 دانه بسته به ضخامت کاموا سر بیاندازیم .

مثلاً اگر جلوی کامل از پهلوی راست تا پهلوی چپ 40 سانت است ،به اضافۀ 5 می شود 45 سانت و  با کاموای ضخیم ضربدر 2 می شود 90 دانه  و تقسیم بر 3 می شود 30 دانه .

پس  30 دانه سر انداخته و با کشباف دوتا زیر و دو تا رو تا حدود 7 سانت می بافیم . و به بافت ادامه داده تا زیر بغل .

در این ژاکت همزمان با  کم کردن زیر بغل باید از خط جلو هم کم کنیم تا به حالت یقه هفت در آید .

زیر بغل و یقه هفت:

1-  برای کم کردن زیر بغل ابتدا باید از طرف زیر بغل 5 دانه کور کنیم   و  تا آخر رج ببافیم .        

2 - در  قسمت جلوی سینه هم  برای یقه  دو  دانه را  یکی کرده( یکی  کور می کنیم ) و باز تا آخر رج می بافیم .

3 -  از این به بعد هم از زیر بغل و هم از طرف یقه ؛ در آغاز بافت یکی کور می کنیم تا حدود 5 سانت به  ارتفاع بافتمان اضافه شد .

4 -  دیگر  از یقه و  از زیر بغل کم نمی کنیم و راست تا سر شانه ادامه می دهیم . سر شانه را هم در دو مرحله از طرف سر شانه کور می کنیم تا  شکل اریب  باشد .


یقه سجافی آرشال:
پهنای این سجاف باید یک سوم اندازۀ جلو باشد . با اندازه های ما باید حدود 15 سانت (30رج) باشد تا با دو قسمت جلو ها ؛ مجموعاً 45 سانت شوند.

1 - دو تا تکۀ جلو را ببافید و سر شانه ها و درز پهلوها را بدوزید.

2 -  اتو بخار مختصری بدهید.

3 - با میل دورۀ مناسب کامواتون از پایین  جلو ی چپ  ؛ شروع به دونه گرفتن از حاشیه بافتان کنید تا دور یقه جلو ی چپ و  یقۀ پشت ژاکت  و در ادامه یقۀ تکۀ جلوی راست و تا انتها پیش میروید تا پایین گشباف جلوی طرف راست تمام شود.


 

4 - حالا شروع به بافت کشباف دو تا زیر و دو تا رو می کنیم و حتماً دو تای اول طرف چپ با دو تا زیر شروع شود.( مثل تصویر)

تا حدود  3 سانتیمتر  ادامه میدهیم .

جا دکمه ها :

1 -  در رج  رفت ( روی ژاکت ) 12 دانۀ اول کشباف رو می بافید .

2 -   دو دانۀ بعدی را خیلی شل کور کنید . تا اندازۀ دکمۀ متوسط  باشد.

3 -  14 دانۀ بعدی را کشباف و  دو دانۀ بعدش را جادکمه بزنید .

4 -  این کار را تا پنج جادکمه ادامه دهید و بقیه را تا انتها بدون تغییر ببافید.

5 - رج برگشت ( پشت ژاکت)  کشباف را ببافید تا به جا دکمه ها که رسیدید ؛ باید دوباره دو تا سر بیاندازید تا جا خالیها پر شود .


سر انداختن در وسط بافت:
دور انگشت اشارۀ دست  چپ  نخ بیاندازید.

بعد با میل دست راستتان از زیر نخ از پایین انگشت اشاره به طرف سر انگشت ؛ نخ را بالا بکشید و توی میل دست راستتان ببرید . یا به صورت زیر عمل کنید.


 

6 - حدود 9 سانت کشبافی کنید .

7 - مراحل جادکمه انداختن را تکرار کنید.

8 - 3 سانت آخر را هم کشباف ببافید .

9 - حالا سر تا سر را کور کنید . برای زیبایی بیشتر کارتان  دانه های زیر را به زیر و  دانه های رو  را به رو کور کنید .

10 - دو طرف جلو را مطابق تصویر روی هم بگذارید . پایین ژاکت را به هم سنجاق بزنید تا تکان نخورند و قسمت یقه و سر شانه را هم با هم میزان کرده و بوسیلۀ یک ماژیک در داخل جا دکمه ها یک نقطه بگذارید تا  در طرف دیگر جای دوختن دکمه هایتان مشخص شود .مدل ژاکت یقه آرشال پسرانه:

اندازه گیری شبیه مدل بابایی است ؛ با این تفاوت که قسمت ساده بافی یک چهارم کلّ جلوست و رو همگرد سجاف پهن جلو فقط به اندازه یک ردیف دکمه است نه  مثل مدل بابایی دو ردیف و آستین ها هم  سر خود هستند .


 

( شما میتونید دکمه هاشو بیشتر در نظر بگیرید . )


کلّ جلو را سانت بگیرید به اضافۀ 4 کرده و  تقسیم 4 کنید . با نخ ضخیم به ازای هر سانت دو دانه سر بیاندازید . ببافید تا  به زیر بغل  رسیدید؛ تا سه مرحله در شروع هر رج دوتا دانه اضافه می کنیدتا یک هلال ملایم برای زیر بغل بدست آید

[اگر به تصویر  دقّت کنید ؛ برای یقه دانه کور نکرده است ][و صاف تا سر شانه بافته اند .]

[شما اگر مایل بودید برای یقه  هفت چند دانه کم کنید ]

بعد به اندازۀ قد آستین پسر بابا  در سه مرحله دانه اضافه کنید و ببافید تا  نصف دور مچ دست کودک به اضافۀ 2 سانت بافته شود  .

حال برای کور کردن درز روی آستین که تا سر شانه ادامه دارد؛ باید اریب بودن الگو را رعایت کنید  تا بزرگتر بودن دور بازو و کتف هم خود بخود بدست آید .. بنابر این  در ابتدای هر رج از طرف مچ دست  5 تا 5تا کور می کنیم تا سر شانه کامل کور شود.


پشت ژاکت پسرانه :
در مدلهای آستین سر خود پشت و جلوی الگو باید یک اندازه باشد. (سانت  کلّ جلو + 4) ضرب در 2= به تعداد عددبدست آمده سر انداخته و تا زیر بغل ببافید و مثل جلو زیر بغل و آستین را اضا فه کرده و ببافید و درست مثل جلو ؛ درز وسط آستین و سر شانه را کور کنید.با این تفاوت که در  5 رج آخر تمام دانه های باقی مانده را نصف کرده تا وسط یقه پشت بدست آید ؛وآنرا با سنجاق قفلی علامت بگذارید .

وقتی در موقع بافت به علامت رسیدید ؛ بقیه را نبافید و در داخل میل چپ نگهدارید . به پشت بافت رفته و در بافت  ابتدا 6 دانه کور کنید و در دو رج بعد  دوتا  دو تا کور کنید  و دو رج آخر یکی یکی کور کنید  تا گودی دور گردن پشت بدست آید .[ در زمان کار کردن روی گودی گردن ؛ همزمان مدل کور کردن سر شانه را هم انجام دهید.]

وقتی یکطرف تمام شد ؛ نخ را به اولین دانه باقی مانده در میل چپ گره زده و مثل نیمه اول شروع به کور کردن نیمه دیگر گودی گردن پشت کنید.


سجاف پهن جلو و یقه آرشال:
  
درموقع بافت سجاف جلو و یقه برای رو هم گرد جادکمه هم به دلخواه از 5 تا 8 رج به بافت  اضافه کنید.


موفق باشید...