آموزش بافت کلاه بافتنی شیک و زیبا و جدید

وسایل لازم:
قلاب شماره 2/5
کاموای ظریف با کاموای ضخیم
قلاب شماره 4/5

نکته:
با کاموای ضخیم کلاه زیباتر میشه
ابتدا هشت زنجیره زده و آن را گرد می کنیم .

دایره را با بیست پایه بلند پر می کنیم .

یکی رو یکی زیر تا آخر رج ادامه می دهیم.

رج بعد دانه ها اضافه میشود , دو تا رو دو تا زیر  ( یعنی اولین دانه رو و زیر را دوبار می بافیم) و تا آخر رج ادامه می دهیم .

بافت را ادامه میدهیم تا دانه های رو و زیر به پنج دانه برسد .

سپس دانه های زیر ثابت می ماند و فقط به دانه های رو اضافه می کنیم ( فقط اولین دانه رو اضافه می شود) تا دانه های رو به سیزده دانه برسد وقتی دانه های رو  به سیزده رسید از آخرین دانه رو شروع به کم کردن میکنیم (یعنی دوازدهمین و سیزدهمین دانه رو دوتا یکی می شوند ) .

بافت را ادامه میدهیم تا دانه های زیر  و رو با هم برابر شوند و به پنج دانه برسند .

سپس برای پف کلاه چند رج بدون کم و زیاد کردن دانه ها می بافیم .

به دلخواه پایین کلاه را کشباف یکی زیر و یکی رو می بافیم .

این مدل برای زیر قابلمه ای , دم کنی , دستگیره و ... نیز کاربرد دارد .