آموزش بافت شنل بچه گانه

 

ابتدا به اندازه دور گردن کودک به اضافه دوانگشت ایستاده زنجیره بیندازید سپس مانند الگو بافت این اشارپ زیبا را دنبال کنید.نقشه سایز آموزش بافت شنل بچه گانهنقشه بافت آموزش بافت شنل بچه گانهیک نمونه با رنگ دیگر بافت شنل بچه گانه